IMG-LOGO
หน้าแรก   >   สถานที่ท่องเที่ยว   >   ชุมชนลำขนุน

ชุมชนลำขนุน

ภูเขา - 31/07/2020 0 Views 0 Comment
IMG

ชุมชนบ้านลำขนุน ม.8 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เป็นชุมชนวิถีเกษตรริมป่าต้นน้ำริมเทือกเขาบรรทัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ทั้งป่าไม้ สายน้ำ มีคลองหลายสายด้วยกัน ชุมชนบริเวณนี้ชาวบ้านเข้ามาตั้งถิ่นฐานประมาณปี พ.ศ. 2470 โดยบ้านลำขนุนเดิมเป็นกลุ่มบ้านหนึ่งในหมู่ที่ 4 บ้านลำพิกุล ต่อมาเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นและเพื่อสะดวกในการปกครองจึงมีการแยกเป็นหมู่บ้านในปี พ.ศ. 2527 สำหรับชื่อลำขนุน มาจากมีต้นขนุนปานต้นใหญ่อยู่ริมลำคลองในชุมชน ชาวบ้านจึงเรียกคลองลำขนุน และใช้เป็นชื่อหมู่บ้านว่าเป็นลำขนุนจนถึงปัจจุบัน บรรยากาศสบายๆ น้ำเย็นไหลเป็นสายธาร ณ ชุมชมลำขนุน อ.ย่านตาขาว หนึ่งในชุมชนจากโครงการ Village Tourism 4.0

ตำแหน่งที่ตั้ง


รูปภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 Copyright © All rights reserved | This website is made with by trangcity.co