IMG-LOGO
หน้าแรก   >   สถานที่ท่องเที่ยว   >   จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

IMG

ที่ตั้ง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นอาคาร ๒ ชั้น ชั้นล่างเป็นคอนกรีต ชั้นบนเป็นไม้ หลังคาทรงปั้นหยา ตั้งอยู่บนเนินที่ชื่อควนคีรี สันนิษฐานว่าสร้างช่วงเดียวกับศาลากลางจังหวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ ซึ่งศาลากลางเปิดทำการเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๖๓ ในสมัยของพระยาตรังคภูมาภิบาล (เจิม ปันยารชุน) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในสมัยนั้น แต่บางกระแสกล่าวว่าสร้างในสมัยพระยาอาณาจักรบริบาล (สมบุญ สวรรคทัต) ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๖๘ – ๒๔๗๖ จวนแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งเสด็จประพาสจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๐๒

ตำแหน่งที่ตั้ง


รูปภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 Copyright © All rights reserved | This website is made with by trangcity.co