IMG-LOGO
หน้าแรก   >   สถานที่ท่องเที่ยว   >   วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

วัด - 31/07/2020 0 Views 0 Comment
IMG

วัดตรังคภูมิพุทธาวาส ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๘ บ้านกันตังในเขตเทศบาล ถนนกันตัง – ตรัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๘๙.๔๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๗๙๔ อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๑๑๘ เมตร ติดต่อกับถนนหลวงและที่ของนางภา ทวิสุวรรณ ทิศใต้ยาว ๒๑๔ เมตร ติดต่อกับที่ของ(นายอุดม และเหมือง) ทิศตะวันออกยาว ๑๙๗ เมตร ติดต่อกับที่นาของ พล.ต.ต. สมชาย สุทธินนท์ ทิศตะวันตกยาว ๑๒๗ เมตร ติดต่อกับที่ดินของนายจำนงค์ วงษ์ขจร และถนนสายกันตัง-ตรัง ที่มีธรณีสงฆ์ของวัดมี ๓ แปลง และมีโฉนดเรียบร้อย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง สภาพแวดล้อมเป็นที่นาสามด้าน อีกด้านหนึ่งติดถนนใหญ่ สายกันตัง – ตรัง อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้าง พ.ศ.๒๔๗๖ และศาลาการเปรียญ ๒ หลัง โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๔ หลัง โครงสร้างเป็นอาคารไม้และคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้ยังมี ห้องสมุด ๑ หลัง อาคารเรียนโรงเรียนมัธยมวัดตรังคภูมิ ๑ หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถ หน้าตักกว้าง ๔๓ นิ้ว ปางมารวิชัย พร้อมด้วยพระอัครสวกซ้าย-ขวา สร้างด้วยหินอ่อน และรูปช้าง สิงห์ อย่างละ ๑ คู่ เป็นหินอ่อนเช่นกัน ได้มาจากสหภาพพม่า นอกจากนี้มีพระพุทธรูปเชียงแสน ๑ องค์ หน้าตักกว้าง ๑๘ นิ้ว พระยาสุรินทร์ราชสยามธิราชภักดีศิริพาหะ สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต อัญเชิญมาจากกรุงเทพมหานครถวายไว้เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๖ และสังเค็ด (ธรรมาสน์) ร.๖ ถวาย เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ รัชกาลที่ ๕ วัดตรังคภูมิพุทธาวาส สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เจ้าเมืองตรัง ได้ย้ายเมืองจากควนธานีไปอยู่ที่กันตัง จึงได้จัดสร้างวัดนี้ขึ้นด้วย ขนานนามว่า “วัดกันตัง” ต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๒ วัดได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๕๕ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จตรวจการคณะสงฆ์และได้ประทับที่วัดกันตัง ทรงเห็นว่าวัดกันตังเป็นวัดที่มีภูมิประเทศเหมาะสมดีมาก จึงได้พระราชทานนามวัดให้ใหม่ว่า “วัดตรังคภูมิพุทธาวาส” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๑ วา ๒ ศอก ยาว ๑๕ วา ๒ ศอก ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ เกี่ยวกับการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๘ และได้เปิดโรงเรียนมัธยมของวัดขึ้น ปัจจุบันได้หยุดกิจการไป ยังมีสอนอยู่เฉพาะพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณรเท่านั้น และยังคงเปิดสอนอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ หนังสืออ้างอิง ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรเล่ม ๓ พิมพ์ที่โรงพิมพ์การศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ พระครูถาวรศีลวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดตรังคภูมิฯ ๑๕/มิ.ย/๔๓

ตำแหน่งที่ตั้ง


รูปภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 Copyright © All rights reserved | This website is made with by trangcity.co